Algemene Voorwaarden voor Verblijf

Cultuur in de Schuur

V.O.F. De Welle
Jonneke Adolfsen
Arjen Haffmans

Oude Borculoseweg 7
7475 NE Markelo

Begripsbepalingen
Onder de naam VOF De Welle vallen de activiteiten van Cultuur in de Schuur en Muziek op De Welle. Het erf met boerderij en overige opstallen van de tegenwoordige eigenaren Jonneke Adolfsen en Arjen Haffmans draagt al sinds 1749 de naam De Welle. De vroegere hooischuur, later ook dierenverblijf, is van het type doorritschuur, in West Twente beter bekend als Schöppe.

De Schöppe is tegenwoordig het kloppend hart van Cultuur in de Schuur en Muziek op De Welle. Onder de naam Muziek op de Welle worden regelmatig huisconcerten georganiseerd. Onder de naam Cultuur in de Schuur is de Schöppe te huur voor o.a. vakantieverblijf, (meerdaagse)workshops, vergaderingen en feesten. In goed overleg kunnen de eigenaren, hierna ook genoemd verhuurder(s), deze sfeervolle ruimte steeds weer zo inrichten dat hij uitstekend gebruikt kan worden voor de gewenste toepassing.

Onder huurder en gebruiker worden allen verstaan die de Schöppe huren, inclusief alle personen en eventuele (huis)dieren die zich in hun gezelschap bevinden.

Reserveringen
Cultuur in de Schuur neemt reserveringen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Cultuur in de Schuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren. Cultuur in de Schuur zal de reservering binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk of digitaal aan u bevestigen en factureren. De huurovereenkomst, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 14 dagen na datum van de huurovereenkomst/factuur en vóór aanvang van het verblijf of de festiviteit.

Prijs
De op de website en in folders vermelde prijzen zijn niet bindend. Cultuur in de Schuur behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen of belastingtarieven. De op de huurovereenkomst/factuur vermelde prijs is wel bindend.

Betalingen

 1. Bij het huren van de accommodatie van Cultuur in de Schuur is sprake van een huursom, kosten voor eindschoonmaak, toeristenbelasting en een aanbetaling die tevens borgsom is. De toeristenbelasting is een prijs per persoon per nacht en wordt achteraf berekend op basis van het werkelijk aantal overnachtingen. De aanbetaling/borgsom bedraagt € 200,= en wordt binnen vijf werkdagen na de afgesproken huurperiode teruggestort op rekening van de huurder, onder inhouding van de toeristenbelasting en vergoeding voor eventueel door gebruiker/huurder veroorzaakte schade of extra onkosten voor de verhuurder. De hoogte van het schadebedrag zal in overleg worden vastgesteld. Mocht de schade hoger uitvallen dan € 200,= dan blijft huurder aansprakelijk voor het gehele schadebedrag.
 2. De aanbetaling/borgsom dient binnen veertien dagen na boekingsdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van de eigenaren van Cultuur in de Schuur.
 3. De overeenkomst is bindend zodra de aanbetaling en de door beide partijen getekende huurovereenkomst zijn ontvangen door de verhuurder.
 4. Het restant van het boekingsbedrag (= de volledige overeengekomen huursom plus schoonmaakkosten) moet uiterlijk op de dag voor aanvang van het verblijf zijn bijgeschreven op de rekening van Cultuur in de Schuur of contant worden voldaan bij aankomst.
 5. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in gebreke en is Cultuur in de Schuur gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een digitaal of schriftelijk bericht.
 6. In geval van annulering of ontbinding van de huurovereenkomst later dan 14 dagen na boekingsdatum, bent u een ontbindingsvergoeding schuldig gelijk aan de vastgestelde borgsom. Alleen als de Schöppe in dezelfde periode alsnog verhuurd kan worden tegen hetzelfde tarief zal (het resterend deel van) dit bedrag worden gerestitueerd; te weten de betaalde borgsom verminderd met de eventuele door Cultuur in de Schuur aan een tussenpersoon of boekingssite betaalde commissie. Dit laatste is uiteraard alleen aan de orde indien de huurder bij de boeking gebruik heeft gemaakt van een tussenpersoon of boekingssite (bijv. Natuurhuisje.nl).
 7. Een eenmaal aangevangen verblijf dat eerder dan afgesproken wordt afgebroken, geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de afgesproken huursom.

Wijzigingskosten
Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Cultuur in de Schuur niet verplicht daaraan te voldoen. Het is de keuze van Cultuur in de Schuur of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking rekenen wij een bedrag gelijk aan de door Cultuur in de Schuur aan een tussenpersoon of boekingssite betaalde commissie voor betreffende boeking of een minimum van € 25,00. Deze kosten worden niet berekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode.

Voorzieningen
Bij de huurprijs zijn inbegrepen (het gebruik van):

 • beddengoed (bij aankomst staan de bedden opgemaakt voor u klaar)
 • serviesgoed en keukeninventaris
 • keukenlinnen
 • handdoeken
 • washandjes
 • gas, water, licht, wifi

en desgewenst:

 • 1 of 2 kinderbedjes  (hiervoor zelf bedlinnen & dekentjes meenemen)
 • kinderstoel(en)
 • box

Extra kosten
Toeristenbelasting en heffingen: genoemde bedragen voor huur en schoonmaak zijn exclusief toeristenbelasting en overige heffingen van lokale overheden. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente Hof van Twente waarvan Markelo deel uitmaakt. De actuele prijs wordt vermeld in de huurovereenkomst (prijswijzigingen van de gemeente voorbehouden).

Eindschoonmaak: de huurder wordt geacht de Schöppe voor vertrek bezemschoon op te leveren. De eindschoonmaak (waaronder ook het wassen van beddengoed en hand-&theedoeken) wordt verzorgd door de verhuurder. Hiervoor wordt een apart bedrag gefactureerd. De hoogte van dit bedrag staat vermeld op de huurovereenkomst.

Afvalscheiding (mogelijke meerkosten!)
Ons afval wordt gecontroleerd! De gemeente Hof van Twente voert een strikt afvalscheidingsbeleid met hoge kosten voor huishoudens die daaraan niet meewerken. Daarom zullen wij op onze beurt uw afval controleren. Indien blijkt dat u niet heeft meegewerkt aan het geldende scheidingsbeleid zullen wij 10% van de borgsom inhouden als compensatie voor de meerkosten van het aanbieden van ongescheiden afval.

Uiteraard zijn er voldoende voorzieningen in/nabij de Schöppe om uw afval eenvoudig te scheiden.

Huishoudelijk Reglement
Om het verblijf bij Cultuur in de Schuur voor alle betrokkenen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor de accommodatie vastgestelde (gedrags-) regels, neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dit Reglement ligt ter inzag in de Schöppe, is vindbaar op onze website en kan desgevraagd aan huurders worden toegestuurd samen met de algemene voorwaarden. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan tot gevolg hebben dat het verblijf op de accommodatie per direct wordt beëindigd en/of dat restitutie van de borgsom, de huursom of een gedeelte daarvan niet plaatsvindt.

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf kleine onderhoudswerkzaamheden of –controles worden uitgevoerd. Indien u op dat moment aanwezig bent op de locatie, zal dit altijd worden aangekondigd.

Overmacht
In geval van overmacht vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats. Overmacht aan de zijde van Cultuur in de Schuur bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van (de eigenaren van) Cultuur in de Schuur.

 Aansprakelijkheid

 1. Cultuur in de Schuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

–    diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze accommodatie of op ons erf;

–    het onklaar geraken of buiten werking gesteld worden van technische apparatuur en het uitvallen van voorzieningen op de accommodatie.

 1. De huurder en degene(n) die hem of haar vergezelt/vergezellen zijn volledig aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor VOF De Welle en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de accommodatie bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
 2. Bij niet juist gebruik en/of niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak- / herstel-)kosten worden doorberekend.
 3. Achtergelaten goederen en gevonden voorwerpen worden door de verhuurder gedurende maximaal vier weken (gerekend vanaf de einddatum van de huurovereenkomst) bewaard. Als er binnen deze periode geen navraag naar gedaan is, vervallen zij aan de verhuurder.

Huisdieren
Deze zijn in principe niet welkom. Op het erf van De Welle wonen en leven diverse dieren in vrijheid. Katten en kippen scharrelen vrij rond en schapen lopen in de wei. Bovendien lopen er regelmatig koeien in het weiland van de buurman. Nieuwe dieren passen hier niet zomaar tussen.
Ook vinden niet alle gebruikers van de Schöppe het prettig om dierengeuren of dierenharen tegen te komen in hun (vakantie-)verblijf. Ondanks een grondige schoonmaakbeurt na uw vertrek is het niet altijd te voorkomen dat er nog sporen van een huisdier binnen te vinden zijn.

Om dezelfde reden vinden wij het ook niet goed dat u dieren van onszelf binnen laat in de Schöppe.

 Klachten
Ondanks alle goede zorgen van Cultuur in de Schuur kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de eigenaar / beheerder te bespreken, om deze in de gelegenheid te stellen een en ander onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk veertien dagen na de afgesproken vertrekdatum de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen.

Foto’s
Cultuur in de Schuur maakt met enige regelmaat foto’s of films voor onder andere PR-materiaal en veronderstelt instemming met het gebruik hiervan van degenen die gefotografeerd/gefilmd worden. Wie hiertegen bezwaar heeft, dient dit kenbaar te maken voorafgaand aan het verblijf.

Algemeen
Uw contractspartij is VOF De Welle, Oude Borculoseweg 7, 7475 NE  Markelo. Correspondentie kunt u richten aan dit adres.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor verblijf, direct of indirect gedaan bij Cultuur in de Schuur. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke druk- of vermeldingsfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Aankomst
Bij de overeenkomst of later telefonisch of per e-mail wordt een afspraak gemaakt over het verwachte tijdstip van aankomst. In principe is dat altijd na 16.30 uur maar op aanvraag kan deze tijd soms vervroegd worden (Dit is afhankelijk van het moment van vertrek van de vorige gasten).

Sleutel
De huurders ontvangen een bruikleensleutel van de Schöppe. Bij tijdelijke afwezigheid van de huurders (uitstapjes, boodschappen, etc.) moeten alle ramen en deuren worden afgesloten.

De eigenaren van de Schöppe behouden zich het recht voor om tijdens uw verblijf de Schöppe te betreden, bijvoorbeeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden of -controle. Indien er gasten aanwezig zijn, zal dit netjes worden aangekondigd.

 Parkeren
Gasten parkeren hun auto op eigen terrein van de Welle, op het gazon tussen bessentuin en fietspad of (bij grotere aantallen auto’s) in het weiland. Het gazon voor de Schöppe blijft autovrij. Parkeren in de berm van de openbare weg is niet toegestaan.

Roken en vuur
De Schöppe is rookvrij. Roken buiten is uiteraard toegestaan, maar alleen op ruime afstand van de rieten daken van Schöppe en woonhuis. Peuken en as moeten in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden. Voor overig open vuur moet per keer specifiek toestemming worden gevraagd aan de eigenaren/bewoners van De Welle.

Slaapkamers
Op de begane grond zijn er drie slaapkamers met op elke kamer twee bedden. Op de eerste verdieping is een kamer met drie bedden. Zonder overleg met Cultuur in de Schuur worden de bedden en andere meubelstukken niet verplaatst. De gasten treffen bij aankomst de bedden opgemaakt aan. In de slaapkamers is open vuur (zoals kaarsen) niet toegestaan.

Keuken
Gasten kunnen zelf hun maaltijden, hapjes en dergelijke bereiden of afspraken maken over externe catering. Dit laatste kan desgewenst via Cultuur in de Schuur, maar dit moet wel tijdig geregeld worden.

De keuken heeft een gasfornuis, elektrische oven/magnetron, vaatwasser en een koelkast met diepvries (deze staat in de bergruimte naast de keuken). Keukenhanddoeken, theedoeken, afwasproducten, gewone vuilniszakken en wc-papier kunnen uit voorraad gebruikt worden. Er zijn voldoende pannen, borden, bestek, etc.

Afval
Afval dient gescheiden te worden volgens de aanwijzingen ter plekke. Het niet scheiden van afval brengt meerkosten met zich mee (zie algemene voorwaarden).

Muziek
De Schöppe is onder andere ingericht voor het maken en beluisteren van muziek. Gebruik van de vleugel wordt altijd tevoren besproken met Cultuur in de Schuur. Desgewenst kan de vleugel gestemd worden; hiervoor worden de kosten in rekening gebracht. Onoordeelkundig gebruik van de vleugel is niet toegestaan. Wanneer de huurder niet heeft afgesproken de vleugel te gebruiken, blijft deze afgedekt. Er mogen geen hete of vochtige voorwerpen op de vleugel(hoes) geplaatst worden.

Hygiëne
Alle ruimtes worden gedurende het verblijf schoongehouden door de huurder.

EHBO
Materiaal voor eerste hulp bij ongevallen bevindt zich in de keuken. In de informatiemap zijn adressen van artsen, ziekenhuis, apotheek en tandarts te vinden.

Telefoon
Cultuur in de Schuur gaat ervan uit dat de gasten in het bezit zijn van een mobiele telefoon. In noodgevallen is Cultuur in de Schuur bereikbaar op de nummers 06 51403914 en 06 53816466. In geval van nood kan gebeld worden met een vaste lijn vanuit de Schöppe (zie meterkast).

Buitenterrein
Bij de Schöppe hoort een afgebakend gedeelte van het buitenterrein, vóór de Schöppe. Hiervan kunnen de gasten vrij gebruik maken. Tuinmeubelen zijn beschikbaar. De overige delen van het erf zijn privégebied van de eigenaren.

Voor kinderen en begeleidende ouders is het wel toegestaan om gebruik te maken van de trampoline (achter het kippenhok) en het zwembad dat in de zomermaanden wordt neergezet, inclusief het gazon daartussen.

De bessentuin is in principe niet toegankelijk, tenzij na overleg met de eigenaar/beheerder. Hetzelfde geldt voor de schapenwei; de schapen worden zo veel mogelijk met rust gelaten en niet gevoerd.

Dieren die op de Welle wonen mogen niet gevoerd worden en mogen niet binnengelaten worden.

Zowel de Schöppe als het woonhuis heeft een rieten dak. De huurders zien erop toe dat zijzelf en degenen met wie zij de accommodatie gebruiken, onder wie de kinderen, deze rieten daken op geen enkele manier beschadigen.

Rond de Schöppe ligt een grindgoot. Deze is bedoeld voor de afwatering en niet als looppad. Grind mag niet uit de goot worden verwijderd.

Gasten hebben geen toegang tot het privé-gedeelte van het erf.

Nachtrust
‘s Nachts zijn de buitendeuren gesloten.

Tussen 23.00 en 07.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein. Eventueel, en uitsluitend in overleg, kan er langer dan tot 23.00 uur muziek gemaakt worden.

Vertrek
Voor vertrek worden de kamers door de huurders opgeruimd en geveegd. De bedden worden afgehaald; het gebruikte beddengoed wordt in de slaapkamers achtergelaten op een van de bedden.

De sleutels worden uiterlijk om 10.00 uur ingeleverd tenzij anders is afgesproken. Bij vertrek wordt, voor zo ver nodig, de eindafrekening geregeld.

Schade
Alle vormen van glasbreuk en andere materiële schade worden door de huurder gemeld aan de eigenaar/beheerder. Schade veroorzaakt door bezoekers/gebruikers van de Schöppe moet worden vergoed.

Overige bepalingen
Zonder overleg met de eigenaar / verhuurder worden geen versieringen aangebracht. Er wordt niets in wanden, balken, deuren of  plafond geschroefd, gespijkerd, geplakt of geprikt.

In overleg met Cultuur in de Schuur zijn speciale wensen vaak haalbaar. Daarom is het goed om uw specifieke wensen met ons te bespreken.

–/–